Essence of the Prajna Paramita Heart Sutra 般若波罗蜜多心经

天女新世纪 古梵音大悲咒
//www.youtube.com/watch?v=4DRzFmw9usU
佛頂尊勝陀羅尼 + 心經
//www.youtube.com/watch?v=xTVjUO-nvw4
【 問佛】 – 人生真理,值得珍藏觸動人心的好文
//www.youtube.com/watch?v=iaS95dUVA-w
般若波罗蜜多心经-佛母心咒 Essence of the Prajna Paramita Heart Sutra
//www.youtube.com/watch?v=kfQ1nhYGt78